Vermeldingen verkoopfactuur voor werken in onroerende staat

Vanaf 1 januari 2023 wijzigt de factuurvermelding indien u facturen uitreikt met btw verlegd (ook btw-medecontractant genoemd) voor werk in onroerende staat aan een onroerend goed in België.

In plaats van “btw verlegd” moet de factuur nu het volgende vermelden “Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten. Behoudens samenspanning tussen de partijen, is de dienstverrichter ontslagen van de aansprakelijkheid ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde voorwaarde betreffende de hoedanigheid van de afnemer, wanneer de afnemer de factuur niet schriftelijk betwist.”

Kleine ondernemingen (artikel 56 bis btw-wetboek) en forfaitaire landbouwondernemingen (artikel 57 btw-wetboek) zijn bovendien vanaf 2023 verplicht om hun Belgisch btw-nummer aan u mee te delen. In het geval zij geen periodieke btw-aangiften indienen moeten ze dit ook verplicht aan u melden. Melden ze dit niet dan mag u btw verlegd toepassen. De bovenstaande vermelding ontslaat u dan van uw aansprakelijkheid (uiteraard behoudens samenspanning).